Regler för SM i RPO

26 Oct 2003

Regler för SM i radiopejlorientering (rävjakt), reviderade 1987, 2001 och 2003.

§1 Deltagare

Tävlingen är öppen för alla svenska medborgare. Medlemsskap i SSA är ej nödvändigt.

§2 Deltagande

Tävlingen är individuell. Ingen hjälp av utomstående eller annan tävlande är tillåten annat än i nödsituation. Överträdelse medför diskvalifikation av samtliga aktivt inblandade deltagare.

§3 Tävlingsform

Tävlingen utgöres av en dagetapp och en nattetapp. De tävlande förflyttar sig till fots.

§4 Kontroller (reviderad 2003)

Kontrollerna är placerade utomhus och deras antal är minst 5. Arrangören kan välja att ha bemannade eller obemannade kontroller, vilket ska anslås före start.

Kontrollen ska vara märkt med en OL-skärm 15 x 15 cm. Denna ska vara placerad så att den hittas när deltagaren befinner sig inom 5 till 10 meter från sändaren.

Kontrollerna sänder i tur och ordning. Sändningsfrekvensen skall ligga mellan 3500–3600 kHz. Denna skall uppges före start och får ej ändras mer än ±3 kHz under tävlingens gång.

Banlängden bör vara 4–6 km på natten och 6–8 km på dagen med hänsyn tagen till terrängens beskaffenhet.

§5 Start

Starten sker gemensamt två (2) minuter för första kontrollens sändningspass.

§6 Stämpling (reviderad 2003)

Stämpling kan ske med konventionellt startkort och stiftklämmor eller med elektroniskt stämplingssystem. Typ av system ska anges i inbjudan.

Typ av kontroller Tillåtet stämplingssystem
Bemannade kontroller Elektroniskt
Startkort och stiftklämma
Obemannade kontroller Elektroniskt

Används startkort och stiftklämmor ska den tävlande stämpla sin första kontroll i ruta 1, sin andra kontroll i ruta 2 osv. Om den tävlande stämplar i fel ruta skall han kryssa över denna och istället stämpla i reservrutan.

§7 Placering (reviderad 2003)

Avgörande för placeringen är:

Tiden tas från början av 1:a kontrollens 1:a sändningspass tills den sista kontrollen har stämplats inom en i förväg angiven maxtid.

Om startkort och stiftklämmor används, tas sluttiden av kontrollernas bemanning som ska ha synkroniserade klockor. Tiden skrivs ner på startkort eller karta.

Om elektroniskt stämplingssystem används, tas sluttiden automatiskt.

§8 Karta

Karta, sändningsschema och kontroll-lappar/startkort delas ut till de tävlande i god tid före start. Kartan skall vara en orienteringskarta i skala 1:10.000-1:25.000 med hög aktualitet.

§9 Pejlmottagare

Mottagare som orsakar interferens i annan mottagare på längre avstånd än 10 meter får ej användas.

§10 Förbjuden mark

Odlad mark, inhägnade trädgårdar, tomter o dyl får ej beträdas.

§11 Risk

Tävlande deltager på egen risk. Visselpipa bör medföras, på nattetappen dessutom reservlyse.

§12 Målgång

Tävlande skall efter tävlingen anmäla sig på angiven plats.

§13 Hjälp-mig-hem-sändare (reviderad 2003)

"Hjälp-mig-hem"-sändare bör finnas och ha god hörbarhet. Den skall ligga på behörigt avstånd från i tävlingen använda frekvenser och sättas igång sista tredjedelen av tävlingstiden. Den fortsätter sända kontinuerligt tills dess alla tävlande återvänt.

§14 Lagtävling (reviderad 2001)

Lagtävlingen baseras på de individuella resultaten. Som lag räknas de 2 bästa i ett föranmält 3-mannalag med namngivna löpare från klubb eller ort. De 2 bästa resultaten från nattävlingen och de 2 bästa resultaten från dagtävlingen ska räknas samman inom respektive lag.

Lag med bara 2 deltagare kan också anmälas, samt kombinationslag med deltagare från olika klubbar.

§15 Klasser (reviderad 2001, 2003)

Klass Krav på tävlande 1) Medaljer
Guld Silver Brons
SM individuellt, herr Oavsett H-klass
SM individuellt, dam Oavsett D-klass
SM lag, herr Sammanlagt resultat för de 2 bästa i ett föranmält 3-mannalag
SM lag, dam Sammanlagt resultat för de 2 bästa i ett föranmält 3-mannalag
H20 Herr, upp t o m 20 år
H21 Herrklass utan ålderskrav
H40 Herr, 40 år och äldre
H50 Herr, 50 år och äldre
H60 Herr, 60 år och äldre
D20 Dam, upp t o m 20 år
D21 Damklass utan ålderskrav
D35 Dam, 35 år och äldre
D50 Dam, 50 år och äldre
Nybörjare Inte deltagit i SM eller NM tidigare

1) Åldersklasserna gäller från 1 januari det år man uppnår åldern, dvs det sker ingen förändring av klassindelning under året.
Exempel: En man som fyller 60 år den 23 augusti 2003, har rätt att springa i H60 från och med 1 januari 2003.

Varje klass' resultatlista skall redovisas separat, likaså lagtävlingen.

§16 Jury (reviderad 2003)

En tävlingsjury skall utses före tävlingen. Juryn avgör eventuella tvister och dess beslut går ej att överklaga. Tävlingsdeltagare får ej ingå i juryn.

Skriftlig protest ska delges juryn senast 1 timme efter tävlingens angivna maxtid.