Regler för SM i RPO

2020-01-10

Regler för SM i radiopejlorientering (rävjakt), reviderade och fastställda 1987, 2001, 2003, 2008, 2010, 2013 och 2019.

§1 Deltagare (reviderad 2019)

Tävlingen är öppen för alla svenska medborgare samt de som är långvarigt boende i Sverige. Medlemsskap i SSA är ej nödvändigt.

§2 Deltagande

Tävlingen är individuell. Ingen hjälp av utomstående eller annan tävlande är tillåten annat än i nödsituation. överträdelse medför diskvalifikation av samtliga aktivt inblandade deltagare.

§3 Tävlingsform

Tävlingen utgöres av en dagetapp och en nattetapp. De tävlande förflyttar sig till fots.

§4 Kontroller (reviderad 2003 och 2008)

Kontrollerna är placerade utomhus och deras antal är minst 5. Arrangören kan välja att ha bemannade eller obemannade kontroller, vilket ska anslås före start.

Kontrollen ska vara märkt med en OL-skärm 15×15 cm. Denna ska vara placerad så att den är synlig när deltagaren befinner sig inom 5 till 10 meter från sändaren, i åtminstone en riktning.

Kontrollerna sänder i tur och ordning. Sändningsfrekvensen skall ligga mellan 3500–3600 kHz. Denna skall uppges före start och får ej ändras mer än ±3 kHz under tävlingens gång.

Banlängden bör vara 4–6 km på natten och 6–8 km på dagen med hänsyn tagen till terrängens beskaffenhet.

§5 Start

Starten sker gemensamt två (2) minuter för första kontrollens sändningspass.

§6 Stämpling (reviderad 2003)

Stämpling kan ske med konventionellt startkort och stiftklämmor eller med elektroniskt stämplingssystem. Typ av system ska anges i inbjudan.

Typ av kontroller Tillåtet stämplingssystem
Bemannade kontroller Elektroniskt
Startkort och stiftklämma
Obemannade kontroller Elektroniskt

Används startkort och stiftklämmor ska den tävlande stämpla sin första kontroll i ruta 1, sin andra kontroll i ruta 2 osv. Om den tävlande stämplar i fel ruta skall han kryssa över denna och istället stämpla i reservrutan.

§7 Placering (reviderad 2003 och 2008)

Avgörande för den individuella placeringen är:

Tiden tas från början av 1:a kontrollens 1:a sändningspass tills den sista kontrollen har stämplats inom en i förväg angiven maxtid.

Om startkort och stiftklämmor används, tas sluttiden av kontrollernas bemanning som ska ha synkroniserade klockor. Tiden skrivs ner på startkort eller karta.

Om elektroniskt stämplingssystem används, tas sluttiden automatiskt.

§8 Karta (reviderad 2019)

Karta, sändningsschema och kontroll-lappar/startkort delas ut till de tävlande i god tid före start. Kartan skall vara en orienteringskarta i skala 1:7.500 alternativt 1:10.000 med hög aktualitet.

§9 Pejlmottagare

Mottagare som orsakar interferens i annan mottagare på längre avstånd än 10 meter får ej användas.

§10 Förbjuden mark

Odlad mark, inhägnade trädgårdar, tomter o dyl får ej beträdas.

§11 Risk

Tävlande deltager på egen risk. Visselpipa bör medföras, på nattetappen dessutom reservlyse.

§12 Målgång

Tävlande skall efter tävlingen anmäla sig på angiven plats.

§13 Hjälp-mig-hem-sändare (reviderad 2003)

"Hjälp-mig-hem"-sändare bör finnas och ha god hörbarhet. Den skall ligga på behörigt avstånd från i tävlingen använda frekvenser och sättas igång sista tredjedelen av tävlingstiden. Den fortsätter sända kontinuerligt tills dess alla tävlande återvänt.

§14 Lagtävling (reviderad 2001 och 2008)

I lagtävlingen tävlar man i en herr- och en damklass. Skulle dock antalet anmälda herrar eller anmälda damer understiga 4, ersätts herr- och damklass med en enda mix-klass.

Lagtävlingen baseras på de individuella resultaten. Som lag räknas ett föranmält 3-mannalag med namngivna löpare från klubb eller ort. Lag med bara 2 deltagare kan också anmälas, samt kombinationslag med deltagare från olika klubbar.

De inom laget 2 bästa resultaten från nattävlingen och de 2 bästa resultaten från dagtävlingen ska räknas samman inom respektive lag. Lagresultatet blir då baserat på:

I lagtävlingen har antalet etapper alltså ingen betydelse till skillnad mot i den individuella tävlingen.

§15 Klasser (reviderad 2001, 2003, 2008, 2010, 2013)

Klassmedaljerna utdelas vid minst 1 startande.

Klass Krav på tävlande 1) Medaljer
Guld Silver Brons
SM individuellt, herr H-klass
SM individuellt, dam D-klass
SM lag, mix

H eller D-klass. När antalet anmälda H- eller D-löpare är färre än 4.

SM lag, herr

H-klass, när antalet anmälda H-löpare är 4 eller fler samt antalet D-löpare är 4 eller fler.

SM lag, dam

D-klass, när antalet anmälda H-löpare är 4 eller fler samt antalet D-löpare är 4 eller fler.

H20 Herre, upp t o m 20 år
H21 Herre, utan ålderskrav
H40 Herre, 40 år och äldre
H50 Herre, 50 år och äldre
H60 Herre, 60 år och äldre
H70 Herre, 70 år och äldre
D20 Dam, upp t o m 20 år
D21 Dam, utan ålderskrav
D35 Dam, 35 år och äldre
D50 Dam, 50 år och äldre
Nybörjare Inte deltagit i SM eller NM tidigare

1) åldersklasserna gäller från 1 januari det år man uppnår åldern, dvs det sker ingen förändring av klassindelning under året.
Exempel: En man som fyller 60 år den 23 augusti 2003, har rätt att springa i H60 från och med 1 januari 2003.

Varje klass' resultatlista skall redovisas separat, likaså lagtävlingen.

§16 Jury (reviderad 2003)

En tävlingsjury skall utses före tävlingen. Juryn avgör eventuella tvister och dess beslut går ej att överklaga. Tävlingsdeltagare får ej ingå i juryn.

Skriftlig protest ska delges juryn senast 1 timme efter tävlingens angivna maxtid.

§17 Onormal sändning (reviderad 2010, 2019)

Om en räv inte sänder normalt, bestämmer tävlingsledaren om räven skall ingå i tävlingen eller ej. Tävlingsledarens beslut kan överklagas till juryn.

Grundregeln är att alla rävar som sänder sin korrekta identifikationssignal (MOx) ingår, även om de sänder konstigt. Speciellt gäller följande.

1. Räv som sänder onormalt svagt ingår, om tävlingsledaren hör den från startplatsen.

2. Räv som sänder i fel sändningspass, för ofta eller hela tiden ingår.

3. Räv som är tyst under (och mellan) minst två av sina sändningspass i följd ingår inte. Tävlingsledaren kan besluta om undantag från denna regel, om räven tystnade efter att alla högt placerade deltagare passerat.

4. Defekta rävar startas inte om.

5. Räv som sänder på fel frekvens utgår ur tävlingen.


html 2003 års regler

html 2009 års regler

html 2010 års regler

html 2013 års regler